Raport finansowy
i ESG 2020

34a. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31.12.2020 31.12.2019
Obligacje i bony dłużne 323 800 728 906
Bankowe papiery wartościowe 234 427 451 452
Odsetki 333 2 874
Razem 558 560 1 183 232

Wyniki wyszukiwania