Raport finansowy
i ESG 2020

33. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu

Zobowiązania z tytułu sprzedanych dłużnych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu:

31.12.2020 31.12.2019
a) wobec Banku Centralnego 0 0
b) wobec pozostałych banków 248 566 90 706
c) wobec klientów 0 0
d) odsetki 0 7
Razem 248 566 90 712

Wyniki wyszukiwania