Raport finansowy
i ESG 2020

32c. Zobowiązania wobec klientów wg struktury walutowej

31.12.2020 31.12.2019
W walucie polskiej 73 182 612 74 035 971
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 8 327 928 7 418 794
waluta: USD 2 024 993 1 605 837
waluta: EUR 5 770 991 5 223 147
waluta: GBP 348 618 313 112
waluta: CHF 162 427 118 089
pozostałe waluty 20 899 158 609
Razem 81 510 540 81 454 765

Wyniki wyszukiwania