Raport finansowy
i ESG 2020

31c. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg struktury walutowej

31.12.2020 31.12.2019
W walucie polskiej 694 452 590 222
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 363 200 988 626
waluta: USD 2 006 1 697
waluta: EUR 233 291 869 341
waluta: CHF 127 903 117 588
pozostałe waluty 0 0
Razem 1 057 652 1 578 848

Wyniki wyszukiwania