Raport finansowy
i ESG 2020

31b. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg terminów zapadalności

31.12.2020 31.12.2019
rachunki bieżące 57 220 91 893
do 1 miesiąca 481 337 245 615
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 50 000 64 614
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 88 457 482 608
powyżej 1 roku do 5 lat 378 979 618 900
powyżej 5 lat 0 70 975
Odsetki 1 659 4 243
Razem 1 057 652 1 578 848

Wyniki wyszukiwania