Raport finansowy
i ESG 2020

31a. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych

31.12.2020 31.12.2019
W rachunku bieżącym 57 220 91 893
Depozyty terminowe 481 490 320 346
Otrzymane kredyty i pożyczki 517 283 1 162 366
Odsetki 1 659 4 243
Razem 1 057 652 1 578 848

Wyniki wyszukiwania