Raport finansowy
i ESG 2020

30. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

31.12.2020 31.12.2019
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 103 775 149 959
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 0 776
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 64 778 202 265
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 168 553 353 000

Podział ujemnej wyceny instrumentów pochodnych na poszczególne typy instrumentów został zaprezentowany w nocie (18).

Wyniki wyszukiwania