Raport finansowy
i ESG 2020

3a. Przychody z tytułu prowizji

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Prowizje za prowadzenie rachunków 102 246 92 464
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze 67 738 72 606
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 191 340 191 932
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 13 799 13 790
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych 221 086 205 823
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 169 721 148 394
Prowizje z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa i innych produktów oszczędnościowych 65 959 60 677
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej 19 159 13 362
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę 66 941 75 666
Pozostałe prowizje 29 425 25 173
Razem 947 414 899 887

W roku 2020 w wyniku aktualizacji danych źródłowych umożliwiającej określenie obrotów na rachunkach, wdrożona została nowa metodologia prezentacji danych w zakresie not przychodów i kosztów prowizyjnych. Obecne grupowanie wartości do poszczególnych pozycji odbywa się na poziomie transakcji z uwzględnieniem podziału na przychody i koszty. Dokonano stosownych korekt danych porównawczych za rok 2019 przy czym wartości netto poszczególnych pozycji wyniku z tytułu prowizji nie uległy znaczącej korekcie.

Wyniki wyszukiwania