Raport finansowy
i ESG 2020

29b. Aktywa trwałe do zbycia za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
a) wartość na początek okresu 70 66 27 6 25 641 25 810
b) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (64) (39) (27) (6) 0 (136)
c) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na początek okresu 6 27 0 0 25 641 25 674
d) zmiany wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 13 767 13 767
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 (52 994) (52 994)
e) wartość na koniec okresu 70 66 27 6 39 408 39 577
f) zmiana odpisów z tytułu utraty wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 0 0
sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
g) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (64) (39) (27) (6) 0 (136)
h) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na koniec okresu 6 27 0 0 39 408 39 441

Wyniki wyszukiwania