Raport finansowy
i ESG 2020

28. Inne aktywa

31.12.2020 31.12.2019
Koszty do rozliczenia w czasie 95 556 75 112
Dochody do otrzymania 27 290 31 026
Rozliczenia międzybankowe 12 173
Rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 0 6 484
Należności od dłużników różnych 222 208 117 392
Rozrachunki publiczno-prawne 13 813 29 681
Rozrachunki z tytułu działalności Millennium Dom Maklerski S.A. 14 635 4 243
Pozostałe 158 220 148 478
Razem pozostałe aktywa, brutto 531 734 412 589
Odpisy aktualizujące (22 699) (12 811)
Razem pozostałe aktywa, netto 509 035 399 778
w tym pozostałe aktywa finansowe * 241 446 146 507
w tym pozostałe aktywa długoterminowe 341 1 753
* w pozostałych aktywach finansowych ujęto całość pozostałych aktywów netto z wyłączeniem Kosztów do rozliczenia w czasie, Rozrachunków publiczno-prawnych oraz pozycji Pozostałe

Wyniki wyszukiwania