Raport finansowy
i ESG 2020

27e. Kwota ujemnych różnic przejściowych, w związku z którymi nie ujęto w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rok wygaśnięcia różnic przejściowych 31.12.2020 31.12.2019
Bezterminowo 12 125 12 125
Razem 12 125 12 125

Wartość ujemnych różnic przejściowych prezentowana w powyższej tabeli została przeliczona obowiązującą stopą podatkową.

Bazując na zapisach MSR 12 Grupa dokonała kompensaty aktywa z tytułu podatku odroczonego z rezerwami z tytułu podatku odroczonego.

31.12.2020 31.12.2019
Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 661 291 531 518
Rezerwa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Razem 661 291 531 518

Wyniki wyszukiwania