Raport finansowy
i ESG 2020

27d. Zmiany podatku odroczonego

1.01.2020 – 31.12.2020 1.01.2019 – 31.12.2019
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową (65 971) (4 436)
Wycena bilansowa instrumentów finansowych 11 990 (3 607)
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 4 163 2 344
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych 491 (10 525)
Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności (3 132) (26 430)
Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy procentowej 8 519 91 186
Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe 91 159 125 403
Świadczenia pracownicze (968) 5 229
Prawa do użytkowania 2 187 6 314
Rezerwy na przyszłe koszty 64 652 (2 838)
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości 47 762 8 023
Pozostałe (17 827) (132 220)
Zmiany z tytułu podatku odroczonego odniesione na wynik 143 025 58 443
Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody (30 438) (20 581)

Wyniki wyszukiwania