Raport finansowy
i ESG 2020

27c. Zmiany z tytułu różnic przejściowych

31.12.2018 Korekty za lata ubiegłe Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na kapitały 31.12.2019
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową 77 796 0 (4 436) 0 73 360
Wycena bilansowa instrumentów finansowych (19 656) 0 (3 607) 0 (23 263)
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (8 708) 0 2 344 0 (6 364)
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych (15 287) 0 (10 525) 0 (25 812)
Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności (47 710) 0 (26 430) 0 (74 140)
Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy proc. 87 868 0 91 186 0 179 054
Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe 238 209 0 125 403 0 363 612
Świadczenia pracownicze 16 137 0 5 229 0 21 366
Prawa do użytkowania 0 0 6 314 0 6 314
Rezerwy na przyszłe koszty 25 199 0 (2 838) 0 22 361
Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody (17 286) 21 423 0 (20 581) (16 444)
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości 1 320 0 8 023 0 9 343
Pozostałe (2 167) 136 518 (132 220) 0 2 131
Razem 335 715 157 941 58 443 (20 581) 531 518

Wyniki wyszukiwania