Raport finansowy
i ESG 2020

27b. Zmiany z tytułu różnic przejściowych

31.12.2019 Korekty za lata ubiegłe Zmiany odnoszone na wynik finansowy Zmiany odnoszone na kapitały 31.12.2020
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową 73 360 0 (65 971) 0 7 389
Wycena bilansowa instrumentów finansowych (23 263) 0 11 990 0 (11 273)
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (6 364) 0 4 163 0 (2 201)
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych (25 812) 0 491 0 (25 321)
Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności (74 140) 0 (3 132) 0 (77 272)
Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy proc. 179 054 0 8 519 0 187 573
Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe 363 612 0 91 159 0 454 771
Świadczenia pracownicze 21 366 0 (968) 0 20 398
Prawa do użytkowania 6 314 0 2 187 0 8 501
Rezerwy na przyszłe koszty 22 361 0 64 652 0 87 013
Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody (16 444) 0 0 (30 438) (46 882)
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości 9 343 0 47 762 0 57 105
Pozostałe 2 131 17 186 (17 827) 1 490
Razem 531 518 17 186 143 025 (30 438) 661 291

Wyniki wyszukiwania