Raport finansowy
i ESG 2020

27a. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2020 31.12.2019
Aktywo z tytułu odroczonego podatku Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Aktywo z tytułu odroczonego podatku, netto Aktywo z tytułu odroczonego podatku Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Aktywo z tytułu odroczonego podatku, netto
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową 27 195 (19 806) 7 389 77 167 (3 807) 73 360
Wycena bilansowa instrumentów finansowych 138 727 (150 000) (11 273) 83 451 (106 714) (23 263)
Niezrealizowane należności/ zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 12 285 (14 486) (2 201) 13 753 (20 117) (6 364)
Odsetki do zapłacenia/otrzymania od lokat i papierów wartościowych 31 410 (56 731) (25 321) 34 958 (60 770) (25 812)
Odsetki i dyskonto od kredytów i wierzytelności 0 (77 272) (77 272) 2 (74 142) (74 140)
Przychody i koszty rozliczane wg efektywnej stopy procentowej 188 794 (1 221) 187 573 180 305 (1 251) 179 054
Rezerwy na kredyty stanowiące różnice przejściowe 454 771 0 454 771 363 612 0 363 612
Świadczenia pracownicze 20 398 0 20 398 21 366 0 21 366
Prawa do użytkowania 8 501 0 8 501 6 347 (33) 6 314
Rezerwy na koszty 87 013 0 87 013 22 361 0 22 361
Wycena aktywów inwestycyjnych, zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych oraz zyski/straty aktuarialne odniesione w inne całkowite dochody 9 315 (56 197) (46 882) 6 121 (22 565) (16 444)
Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości 57 105 0 57 105 9 343 0 9 343
Pozostałe 2 351 (861) 1 490 3 519 (1 388) 2 131
Aktywo z tytułu odroczonego podatku, netto 1 037 865 (376 574) 661 291 822 305 (290 787) 531 518
w tym długoterminowe aktywo
z tytułu odroczonego podatku, netto
366 807 167 496

 

Wyniki wyszukiwania