Raport finansowy
i ESG 2020

26c. Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

prawa autorskie, patenty i podobne wartości oprogramowanie komputerowe (licencje) inne wartości niematerialne zaliczki na wartości niematerialne RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 30 582 341 461 27 590 372 660
b) zwiększenia (z tytułu) 11 772 30 685 30 790 122 474 195 721
nakłady na wartości niematerialne 3 156 6 346 30 790 69 036 109 328
inwestycje nieopłacone 0 0 0 11 605 11 605
reklasyfikacja nakładów na oprogramowanie do zaliczek 0 0 0 41 833 41 833
przejęcie z inwestycji i zaliczek 8 616 24 339 0 0 32 955
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 43 493 2 648 33 086 79 227
likwidacja 0 1 660 2 648 0 4 308
reklasyfikacja nakładów na oprogramowanie do zaliczek 0 41 833 0 0 41 833
rozliczenie zaliczek do wartości niematerialnych 0 0 0 33 086 33 086
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 42 354 328 653 28 169 89 978 489 154
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 18 257 253 924 27 0 272 208
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 6 423 22 744 3 895 0 33 062
odpis bieżący (RZiS) 6 571 22 773 4 738 0 34 082
likwidacja (148) (29) (843) 0 (1 020)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 24 680 276 668 3 922 0 305 270
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 3 988 0 0 3 988
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 3 988 0 0 3 988
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 17 674 47 997 24 247 89 978 179 896

Wyniki wyszukiwania