Raport finansowy
i ESG 2020

26b. Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

prawa autorskie, patenty i podobne wartości oprogramowanie komputerowe (licencje) inne wartości niematerialne zaliczki na wartości niematerialne RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 42 354 328 653 28 169 89 978 489 154
b) zwiększenia (z tytułu) 23 291 37 839 2 55 922 117 054
nakłady na wartości niematerialne 0 572 0 44 578 45 150
inwestycje nieopłacone 0 0 0 11 344 11 344
przejęcie z inwestycji i zaliczek 23 291 37 267 2 0 60 560
inne 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 61 170 61 170
likwidacja 0 0 0 16 16
rozliczenie zaliczek do wartości niematerialnych 0 0 0 60 560 60 560
inne 0 0 0 594 594
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 65 645 366 492 28 171 84 730 545 038
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 24 680 276 668 3 922 0 305 270
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 9 036 27 723 6 366 0 43 125
odpis bieżący (RZiS) 8 901 27 857 6 367 0 43 125
inne 135 (134) (1) 0 0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 33 716 304 391 10 288 0 348 395
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 3 988 0 0 3 988
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 3 988 0 0 3 988
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 31 929 58 113 17 883 84 730 192 655

Wyniki wyszukiwania