Raport finansowy
i ESG 2020

26a. Wartości niematerialne

31.12.2020 31.12.2019
Wartość firmy – połączenie z Euro Bank S.A. 192 126 162 757
Pozostałe wartości niematerialne: 192 655 179 896
prawa autorskie, patenty i podobne wartości 31 929 17 674
oprogramowanie komputerowe (licencje) 58 113 47 997
inne 17 883 24 247
zaliczki na wartości niematerialne 84 730 89 978
Razem 384 781 342 653

Wyniki wyszukiwania