Raport finansowy
i ESG 2020

25c. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki Prawa do użytkowania powierzchni biurowej RAZEM
a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2 284 310 044 234 520 47 118 83 689 23 939 0 701 594
a1) początkowe ujęcie prawa do użytkowania 0 0 0 0 0 0 370 045 370 045
b) zwiększenia (z tytułu) 150 18 163 43 598 10 961 16 397 79 531 132 244 301 044
zakup 150 9 745 24 571 10 961 3 696 68 810 81 623 199 556
przyjęcie ze środków trwałych 0 8 418 19 027 0 12 701 0 0 40 146
w budowie
inwestycje nieopłacone 0 0 0 0 0 10 721 0 10 721
ujęcie prawa do użytkowania w okresie 0 0 0 0 0 0 50 621 50 621
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 468 13 205 27 532 10 324 40 146 2 416 103 091
sprzedaż 0 3 718 3 751 27 532 1 020 0 0 36 021
likwidacja 0 5 750 9 454 0 9 304 0 2 416 26 924
rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 40 146 0 40 146
inne 0 0 0 0 0 0 0 0
d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 434 318 739 264 913 30 547 89 762 63 324 499 873 1 269 592
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 234 689 159 731 10 334 77 445 0 0 482 199
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 4 927 12 085 4 931 (6 328) 0 96 573 112 188
odpis bieżący (RZiS) 0 14 304 25 087 6 654 3 944 0 96 801 146 790
zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 (3 718) (3 667) (1 723) (1 020) 0 0 (10 128)
zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 (5 659) (9 335) 0 (9 252) 0 (228) (24 474)
przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0 0 0 0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 239 616 171 816 15 265 71 117 0 96 573 594 387
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 8 753 0 0 1 0 0 8 754
utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości 0 121 0 0 0 0 0 121
rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 8 874 0 0 1 0 0 8 875
j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 434 70 249 93 097 15 282 18 644 63 324 403 300 666 330

Wyniki wyszukiwania