Raport finansowy
i ESG 2020

25b. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki Prawa do użytkowania powierzchni biurowej RAZEM
a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 2 434 318 739 264 913 30 547 89 762 63 324 499 873 1 269 592
b) zwiększenia (z tytułu) 0 10 801 25 649 2 063 12 970 44 834 45 505 141 822
zakup 0 0 731 2 063 0 25 847 0 28 641
przyjęcie ze środków trwałych 0 10 801 24 918 0 12 970 0 0 48 689
w budowie
inwestycje nieopłacone 0 0 0 0 0 18 987 0 18 987
ujęcie prawa do użytkowania w okresie 0 0 0 0 0 0 45 505 45 505
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 7 135 9 097 663 2 252 48 901 35 403 103 451
sprzedaż 0 2 786 5 033 592 227 0 0 8 638
likwidacja 0 4 349 4 064 71 2 025 0 35 186 45 695
rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 48 689 0 48 689
inne 0 0 0 0 0 212 217 429
d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 434 322 405 281 465 31 947 100 480 59 257 509 975 1 307 963
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 239 616 171 816 15 265 71 117 0 96 573 594 387
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 6 842 21 528 7 192 5 490 0 91 836 132 888
odpis bieżący (RZiS) 0 11 884 29 773 7 752 6 868 0 111 009 167 286
zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 (2 015) (4 305) (539) (185) 0 0 (7 044)
zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 (3 089) (3 900) (21) (1 171) 0 (19 173) (27 354)
przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 0 0
inne 0 62 (40) 0 (22) 0 0 0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 246 458 193 344 22 457 76 607 0 188 409 727 275
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 8 874 0 0 1 0 0 8 875
utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 0 0
rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 8 874 0 0 1 0 0 8 875
j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 2 434 67 073 88 121 9 490 23 872 59 257 321 566 571 813

Wyniki wyszukiwania