Raport finansowy
i ESG 2020

25a. Rzeczowe aktywa trwałe

31.12.2020 31.12.2019
Grunty 2 434 2 434
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 67 073 70 249
Urządzenia techniczne i maszyny 88 121 93 097
Środki transportu 9 490 15 282
Inne środki trwałe 23 872 18 644
Środki trwałe w budowie 59 257 63 324
Prawa do użytkowania powierzchni biurowej 321 566 403 300
Razem 571 813 666 330

Wyniki wyszukiwania