Raport finansowy
i ESG 2020

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 0 0
sprzedaż 0 0
wycena metodą praw własności 0 0
Stan na koniec okresu 0 0

Wyniki wyszukiwania