Raport finansowy
i ESG 2020

23e. Zabezpieczenie wartości godziwej – instrumenty zabezpieczane

Transakcje Pozycja w bilansie Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie
IRS Instrumenty dłużne wyceniane przez inne całkowite dochody 5 744
Razem 5 744

Wyniki wyszukiwania