Raport finansowy
i ESG 2020

23d. Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych – instrumenty zabezpieczające

Transakcje Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie Nieefektywność rozpoznana w Rachunku zysków i strat Reklasyfikacja z kapitału do Rachunku zysków i Strat
– CIRS 677 (9 253) 0
– IRS (166) 0 0
– FX swap 3 441 0 0
– FX spot (20 026) 0 0
– IRS (13 606) 57 0
– IRS 4 893 0 0
Razem (24 787) (9 196) 0

Wyniki wyszukiwania