Raport finansowy
i ESG 2020

23c. Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych – instrumenty zabezpieczane

Transakcje Pozycja w bilansie Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie Wartość kapitałów z tytułu czynnych relacji zabezpieczających Wartość kapitałów do rozliczenia z tytułu zakończonych relacji zabezpieczających
  • CIRS
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (677) (21 224) (1 795)
  • IRS
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 166 0 0
  • FX swap
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (3 441) 3 643 0
  • FX spot
Przyszłe przychody i koszty odsetkowe 20 026 (17 388) 0
  • IRS
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 13 606 (12 548) 0
  • IRS
Instrumenty dłużne (4 893) 4 893
Razem 24 787 (42 624) (1 795)

Wyniki wyszukiwania