Raport finansowy
i ESG 2020

23b. Rachunkowość zabezpieczeń z tytułu zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych

Relacja zabezpieczająca Maksymalny termin wystąpienia przepływów pieniężnych, których wartość jest zabezpieczana
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel złotowych aktywów finansowych 05.11.2025
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz finansujących je zobowiązań złotowych 07.01.2025
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel wyemitowanych zobowiązań złotowych 03.03.2022
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych z tytułu przyszłych przychodow i kosztów odsetkowych denominowanych w walutach obcych 30.04.2030
Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel zmiennoprocentowych walutowych kredytów hipotecznych 30.03.2021

Nieefektywna część zmian wyceny instrumentów zabezpieczających ujęta w Rachunku zysków i strat w 2020 roku wyniosła -9 253 tys. zł. (w 2019 roku  było to odpowiednio -19 878 tys. zł).

Nieefektywna część zmian wyceny instrumentów zabezpieczających ujęta w Rachunku zysków i strat została zaprezentowana w nocie (8).

Wyniki wyszukiwania