Raport finansowy
i ESG 2020

22f. Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości dla lokat oraz kredytów i pożyczek udzielonych bankom i innym instytucjom monetarnym

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 0 16
Odpisy dokonane w okresie 0 0
Odwrócenie odpisów w okresie 0 (16)
Stan na koniec okresu 0 0

Wyniki wyszukiwania