Raport finansowy
i ESG 2020

22e. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg struktury walutowej

31.12.2020 31.12.2019
W walucie polskiej 24 646 5 337
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 600 784 778 941
waluta: USD 32 630 119 959
waluta: EUR 488 671 500 570
waluta: CNY 29 926 69 621
waluta: GBP 7 397 24 556
waluta: CHF 6 119 12 271
waluta: JPY 7 301 7 589
pozostałe waluty 28 740 44 375
Razem brutto 625 430 784 277

Wyniki wyszukiwania