Raport finansowy
i ESG 2020

22d. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg terminów zapadalności

31.12.2020 31.12.2019
rachunki bieżące 102 748 213 459
do 1 miesiąca 522 532 570 036
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0
powyżej 1 roku do 5 lat 0 0
powyżej 5 lat 0 0
dla których termin zapadalności upłynął 0 0
Odsetki 150 782
Razem brutto 625 430 784 277

Wyniki wyszukiwania