Raport finansowy
i ESG 2020

22c. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym

31.12.2020 31.12.2019
Rachunki bieżące 102 748 213 459
Lokaty 522 532 570 036
Odsetki 150 782
Razem należności brutto 625 430 784 277
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości 0 0
Razem należności netto 625 430 784 277

Wyniki wyszukiwania