Raport finansowy
i ESG 2020

22a. Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu inne niż kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2020 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Instrumenty dłużne 38 821 0 0 (3) 0 0 38 818
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 625 430 0 0 0 0 0 625 430
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 66 350 0 0 0 0 0 66 350

31.12.2019 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Instrumenty dłużne 48 207 0 0 (54) 0 0 48 153
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 784 277 0 0 0 0 0 784 277
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 205 439 0 0 0 0 0 205 439

Wyniki wyszukiwania