Raport finansowy
i ESG 2020

21k. Należności z tytułu leasingu finansowego

31.12.2020 31.12.2019
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego 6 777 327 7 260 832
Niezrealizowane przychody finansowe (305 496) (434 227)
Należności (netto) z tytułu leasingu finansowego 6 471 831 6 826 605
Należności (brutto) z tytułu leasingu finansowego wg terminów zapadalności
do 1 roku 2 628 928 2 831 926
powyżej 1 roku do 2 lat 1 719 645 1 878 079
powyżej 2 lat do 3 lat 1 174 954 1 211 286
powyżej 3 lat do 4 lat 665 775 695 272
powyżej 4 lat do 5 lat 317 278 356 659
powyżej 5 lat 270 747 287 610
Razem 6 777 327 7 260 832
Należności (netto) z tytułu leasingu finansowego wg terminów zapadalności
do 1 roku 2 495 703 2 642 069
powyżej 1 roku do 2 lat 1 638 037 1 761 721
powyżej 2 lat do 3 lat 1 128 753 1 147 180
powyżej 3 lat do 4 lat 642 028 662 487
powyżej 4 lat do 5 lat 306 500 341 120
powyżej 5 lat 260 810 272 028
Razem 6 471 831 6 826 605

Głównymi grupami przedmiotów finansowanych w formie leasingu są środki transportu (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe oraz inne), maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt komputerowy jak również nieruchomości przemysłowe i komercyjne. W portfelu leasingowym Grupy znajdują się umowy, w których opłaty ustalone są w PLN lub w EUR, oparte na zmiennych lub stałych stopach procentowych.

Umowy z Klientami zawierane są na okresy od 1 roku do 10 lat. Umowy leasingowe przewidują zróżnicowany udział własny Klienta oraz wartość końcową przedmiotu, jak również zróżnicowaną wysokość rat leasingowych np. w zależności od sezonowości. Po zakończeniu umowy leasingu, Klient zobowiązany jest wykupić przedmiot za określoną w momencie jej zawierania cenę końcową. Przedmiot ten przez cały okres leasingu pozostaje własnością Grupy i stanowi główne zabezpieczenie spłat należności leasingowych.

Wyniki wyszukiwania