Raport finansowy
i ESG 2020

21j. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu wg struktury walutowej

31.12.2020 31.12.2019
W walucie polskiej 56 794 474 51 524 094
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 18 050 750 18 554 719
waluta: USD 115 866 106 179
waluta: EUR 3 586 164 3 816 004
waluta: CHF 14 344 610 14 623 768
waluta: JPY 122 217
pozostałe waluty 3 988 8 551
Razem brutto 74 845 224 70 078 813

Wyniki wyszukiwania