Raport finansowy
i ESG 2020

21i. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu wg terminów zapadalności

31.12.2020 31.12.2019
rachunki bieżące 2 746 506 3 866 359
do 1 miesiąca 1 054 951 1 228 451
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 472 040 2 476 780
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 7 924 173 6 980 357
powyżej 1 roku do 5 lat 24 964 128 22 902 484
powyżej 5 lat 33 182 697 30 164 020
dla których termin zapadalności upłynął 2 105 912 2 083 143
Odsetki 394 817 377 219
Razem brutto 74 845 224 70 078 813

Wyniki wyszukiwania