Raport finansowy
i ESG 2020

21h. Zmiana odpisów z tytułu utraty i wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w podziale na koszyki i klasy

Przedsiębiorstwa: odpisy z tytułu utraty wartości Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 134 939 34 301 432 938 23 602 201
Transfery miedzy koszykami (6 180) (4 527) 10 708 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 114 579 0 0 0 114 579
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego (110 867) 13 271 200 890 (278) 103 017
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) (16 158) (1 842) (39 041) 0 (57 041)
Sprzedaż kredytów i pożyczek 0 0 (5 150) 0 (5 150)
Spisanie w ciężar odpisów 0 0 (136 865) 0 (136 865)
KOIMKOIM 0 0 3 397 0 3 397
Inne (w tym różnice kursowe) 1 891 205 2 242 0 4 339
Razem 118 205 41 409 469 120 (255) 628 478

 

Przedsiębiorstwa: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 16 729 596 1 420 459 858 434 101 19 008 590
Transfery miedzy koszykami (1 074 637) 591 549 483 088 0 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 7 913 111 0 0 0 7 913 111
Spłacone kredyty i pożyczki (7 837 782) (474 526) (216 866) (42) (8 529 215)
Sprzedaż 0 0 (5 688) 0 (5 688)
Spisanie w ciężar odpisów (28) 0 (145 874) 0 (145 902)
Inne (w tym różnice kursowe) 416 681 23 673 52 879 0 493 233
Razem 16 146 941 1 561 156 1 025 973 59 18 734 129

Osoby prywatne: odpisy z tytułu utraty wartości Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 138 457 155 913 1 019 383 45 236 1 358 989
Transfery miedzy koszykami 104 155 (63 724) (40 431) 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 118 639 0 0 0 118 639
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego (96 388) 168 869 412 356 (18 629) 466 208
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) (20 503) (11 418) (85 880) 0 (117 801)
Sprzedaż kredytów i pożyczek 0 0 (54 513) 0 (54 513)
Spisanie w ciężar odpisów (176) (278) (83 362) 0 (83 816)
KOIMKOIM 0 0 34 400 0 34 400
Inne (w tym różnice kursowe) 1 228 2 164 16 420 0 19 812
Razem 245 411 251 527 1 218 373 26 607 1 741 918

Osoby prywatne: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 46 875 151 1 745 487 1 872 647 523 989 51 017 274
Transfery miedzy koszykami (1 528 410) 939 828 588 582 0 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 10 557 405 0 0 0 10 557 405
Spłacone kredyty i pożyczki (6 209 601) (314 359) (164 639) (124 597) (6 813 196)
Sprzedaż 0 (7) (86 095) 0 (86 102)
Spisanie w ciężar odpisów (343) (1 334) (81 478) 0 (83 155)
Inne (w tym różnice kursowe) 1 042 165 26 049 176 162 0 1 244 377
Razem 50 736 367 2 395 665 2 305 179 399 392 55 836 603

Sektor publiczny: odpisy z tytułu utraty wartości Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 426 0 0 0 426
Transfery miedzy koszykami 0 0 0 0 0
Wzrost w wyniku udzielenia lub nabycia 14 0 0 0 14
Zmiany z tytułu ryzyka kredytowego 1 134 1 698 0 1 833
Zmiany z tytułu zaprzestania ujmowania (za wyjątkiem sprzedaży i spisań) (31) 0 (4) 0 (35)
Inne (w tym różnice kursowe) 0 0 0 0 0
Razem 1 543 1 694 0 2 238

Sektor publiczny: kredyty i pożyczki wartość bilansowa brutto Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 POCI Razem
Stan na początek okresu 192 483 13 0 0 192 496
Transfery miedzy koszykami (5 554) 239 5 315 0 0
Udzielone lub zakupione kredyty i pożyczki 92 657 0 0 0 92 657
Spłacone kredyty i pożyczki (10 588) (74) 0 0 (10 662)
Inne (w tym różnice kursowe) 2 0 0 0 2
Razem 269 000 178 5 315 0 274 492

Wyniki wyszukiwania