Raport finansowy
i ESG 2020

21g. Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 1 961 618 1 758 867
Zmiana w wartości rezerw: 411 017 202 751
Odpisy dokonane w okresie 1 667 413 1 194 987
Wartości spisane w ciężar odpisów (220 681) (302 480)
Odwrócenie odpisów w okresie (1 038 000) (754 495)
Sprzedaż wierzytelności (59 662) 0
Utworzenie KOIM* 37 798 45 900
Zmiana z tytułu różnic kursowych 20 250 5 179
Inne 3 899 13 661
Stan na koniec okresu 2 372 635 1 961 618
*Zgodnie z MSSF9 Grupa nalicza odsetki od portfela kredytowego z rozpoznaną utratą wartości od wartości ekspozycji netto. W tym celu naliczana jest i ujmowana jako pomniejszenie przychodów odsetkowych tak zwana korekta odsetek impairmentowych („KOIM”). Przedmiotowa korekta w bilansie prezentowana jest jako odpis z tytułu utraty wartości, w konsekwencji uzgodnienie zmiany stanu odpisów z tytułu utraty wartości wymaga uwzględnienia korekty KOIM ujmowanej w przychodach odsetkowych.

Grupa posiada w bilansie aktywa POCI w efekcie rozpoznania kredytów z rozpoznaną utratą wartości po połączeniu z Euro Bank S.A. i przejęciu SKOK Piast. W momencie połączenia przedmiotowe aktywa zostały ujęte w księgach Banku według wartości godziwej.

Wartość aktywów POCI przedstawia się następująco:

Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
31.12.2020
– Przedsiębiorstwa 59 255 313
– Osoby prywatne 399 392 (26 607) 372 784
– Sektor instytucji rządowych i samorządowych 0 0 0
31.12.2019
– Przedsiębiorstwa 101 (23) 78
– Osoby prywatne 523 989 (45 236) 478 753
– Sektor instytucji rządowych i samorządowych 0 0 0

Wyniki wyszukiwania