Raport finansowy
i ESG 2020

21f. Podział kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu ze względu na rodzaj klientów

31.12.2020 31.12.2019
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 74 845 224 70 078 813
korporacyjnym 19 008 622 19 201 079
indywidualnym 55 836 602 50 877 734
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 372 635) (1 961 618)
utworzony na należności od klientów korporacyjnych (630 717) (602 627)
utworzony na należności od klientów indywidualnych (1 741 918) (1 358 991)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 72 472 589 68 117 195

Wyniki wyszukiwania