Raport finansowy
i ESG 2020

21e. Podział kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu ze względu na metodę szacunku utraty wartości

31.12.2020 31.12.2019
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 74 845 224 70 078 813
wyceniane indywidualnie 1 015 366 832 630
wyceniane portfelowo 73 829 858 69 246 183
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 372 635) (1 961 618)
utworzony na bazie analizy indywidualnej (362 318) (348 300)
utworzony na bazie analizy kolektywnej (2 010 317) (1 613 318)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 72 472 589 68 117 195

Wyniki wyszukiwania