Raport finansowy
i ESG 2020

21d. Jakość portfela kredytów i pożyczek wycenianych wg zamortyzowanego kosztu

31.12.2020 31.12.2019
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto) 74 845 224 70 078 813
z rozpoznaną utratą wartości 3 698 389 3 199 909
bez rozpoznanej utraty wartości 71 146 835 66 878 904
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (2 372 635) (1 961 618)
na ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (1 777 137) (1 500 216)
na ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (595 498) (461 402)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto): 72 472 589 68 117 195

Wyniki wyszukiwania