Raport finansowy
i ESG 2020

21c. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2020 31.12.2019
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg wartości godziwej* Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Wyceniane wg wartości godziwej*
Kredyty i pożyczki udzielone 67 667 285 771 780 62 539 055 640 622
  • podmiotom gospodarczym
12 188 367 0 11 959 871
  • klientom indywidualnym
55 381 397 771 780 50 432 689 640 622
  • jednostkom budżetowym
97 521 0 146 495
Należności z tytułu kart płatniczych 83 121 843 973 98 810 857 573
  • od podmiotów gospodarczych
187 13 002 124 18 550
  • od klientów indywidualnych
82 934 830 971 98 686 839 023
Skupione wierzytelności 214 385 229 982
  • podmiotów gospodarczych
214 385 224 809
  • jednostek budżetowych
0 5 173
Zrealizowane gwarancje i poręczenia 7 419 1 368
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym 2 748 3 595
Należności z tytułu leasingu finansowego 6 471 831 6 826 605
Inne 3 618 2 180
Odsetki 394 817 377 218
Razem 74 845 224 1 615 753 70 078 813 1 498 195
Odpisy aktualizujące wartość należności (2 372 635) (1 961 618)
Razem wartość bilansowa 72 472 589 1 615 753 68 117 195 1 498 195
* Powyższe dane uwzględniają korektę z tytułu wyceny do wartości godziwej w wysokości: (116 761) (84 519)

Wyniki wyszukiwania