Raport finansowy
i ESG 2020

21a. Kredyty i pożyczki udzielone klientom obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

 Wartość bilansowa: 31.12.2020 31.12.2019
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat * 1 615 753 1 498 195
– Przedsiębiorstwa 12 889 18 435
– Osoby prywatne 1 602 752 1 479 645
– Sektor instytucji rządowych i samorządowych 112 115
* Powyższe dane uwzględniają korektę z tytułu wyceny do wartości godziwej w wysokości: (116 761) (84 519)

Grupa wyodrębnia ekspozycje kredytowe zawierające w definicji oprocentowania dźwignię finansową/mnożnik i ujmuje w niniejszym sprawozdaniu finansowym jako „Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – Kredyty i zaliczki. Zapisy MSSF9 wskazują iż cecha mnożnika powoduje modyfikację pieniądza w czasie i konieczność wyceny do wartości godziwej, jednakże sens ekonomiczny tych transakcji czyli zarządzanie portfelem nieoparte o wartością godziwą i utrzymywanie portfela w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy jest charakterystyczne dla portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu.

Bank dokonuje spisania wartości bilansowej brutto składnika aktywów finansowych w przypadku gdy nie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo odzyskania w całości (spisanie całkowite) lub części (spisanie częściowe) danego składnika aktywów finansowych. W następstwie dokonania spisań częściowych Bank przeniósł do ewidencji pozabilansowej (pomniejszając wartość bilansową brutto wierzytelności) odsetki karne w wysokości 514 milionów złotych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyniki wyszukiwania