Raport finansowy
i ESG 2020

20d. Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 21 870 164 22 133 938
Zwiększenia (zakup i naliczenie odsetek i dyskonta) 92 045 405 142 074 803
Zmniejszenia (sprzedaż i umorzenie) (95 450 018) (142 295 185)
Różnice z wyceny do wartości godziwej 177 038 (43 389)
Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0
Inne 26 (3)
Stan na koniec okresu 18 642 615 21 870 164

Wyniki wyszukiwania