Raport finansowy
i ESG 2020

20c. Dłużne papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg terminu zapadalności

31.12.2020 31.12.2019
do 1 miesiąca 15 930 1 086 797
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 81 719 147 050
powyżej 1 roku do 5 lat 17 483 598 19 224 895
powyżej 5 lat 1 031 830 1 381 779
Razem 18 613 077 21 840 521

Wyniki wyszukiwania