Raport finansowy
i ESG 2020

20b. Dłużne papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg stopy procentowej

31.12.2020 31.12.2019
o stałej stopie procentowej 14 759 536 12 418 704
o zmiennej stopie procentowej 3 853 541 9 421 817
Razem 18 613 077 21 840 521

Wyniki wyszukiwania