Raport finansowy
i ESG 2020

20a. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody – wg rodzaju

31.12.2020 31.12.2019
Dłużne papiery wartościowe 18 613 077 21 840 521
Papiery wartościowe Skarbu Państwa 18 235 189 20 664 511
a) bony 0 0
b) obligacje 18 235 189 20 664 511
Papiery wartościowe banku centralnego 0 999 916
a) bony 0 999 916
b) obligacje 0 0
Pozostałe papiery wartościowe: 377 888 176 094
a) notowane 377 888 176 094
b) nienotowane 0 0
Udziały i akcje w innych jednostkach 29 538 29 643
Inne instrumenty finansowe 0 0
Razem 18 642 615 21 870 164
W tym:
Instrumenty notowane na aktywnym rynku 18 613 396 20 840 881
Instrumenty nienotowane na aktywnym rynku 29 219 1 029 283

Wyniki wyszukiwania