Raport finansowy
i ESG 2020

2. Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Koszty odsetkowe od Zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu: (543 464) (937 756)
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych (18 043) (29 424)
Zobowiązania wobec klientów (444 088) (806 973)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu (7 795) (5 997)
Wyemitowane dłużne papiery wartościowe (13 790) (26 185)
Zobowiązania podporządkowane (51 441) (60 936)
Zobowiązania z tytułu leasingu (8 307) (7 876)
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 0 (365)
Inne (55) (161)
Razem (543 519) (937 917)

Wyniki wyszukiwania