Raport finansowy
i ESG 2020

19. Aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż kredyty i pożyczki udzielone klientom

31.12.2020 31.12.2019
Instrumenty kapitałowe 200 772 66 609
Instytucje kredytowe 0 0
Pozostałe podmioty 200 772 66 609
Dłużne papiery wartościowe 50 335 103 001
Instytucje kredytowe 0 0
Pozostałe podmioty 50 335 103 001
Razem 251 107 169 610

Wyniki wyszukiwania