Raport finansowy
i ESG 2020

18d. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych przeznaczonych do obrotu

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2019 – 31.12.2019
Stan na początek okresu 874 243 693 346
Zwiększenia (zakup i naliczenie odsetek i dyskonta) 23 887 648 21 266 330
Zmniejszenia (sprzedaż i umorzenie) (24 493 562) (21 082 880)
Różnice z wyceny do wartości godziwej 1 329 (2 553)
Stan na koniec okresu 269 658 874 243

Wyniki wyszukiwania