Raport finansowy
i ESG 2020

18c. Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu według terminów zapadalności

 31.12.2020  31.12.2019
do 1 miesiąca 3 486 22 386
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 9 110 55 413
powyżej 1 roku do 5 lat 203 785 546 087
powyżej 5 lat 53 032 250 147
Razem 269 413 874 033

Wyniki wyszukiwania