Raport finansowy
i ESG 2020

18b. Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wg wartości bilansowej

 31.12.2020  31.12.2019
o stałej stopie procentowej 222 091 603 690
o zmiennej stopie procentowej 47 322 270 343
Razem 269 413 874 033

Wyniki wyszukiwania